Podpora

Podpora

Provoz soukromé DS HANGÁREK je podpořen z ESF v rámci operačního programu Zaměstnanost.

 

NÁZEV PROJEKTU: DS HANGÁREK

  • Číslo a název výzvy: 03_15_035 Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu
  • číslo a název prioritní osy: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
  • číslo a název investiční priority: 1.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci
  • číslo a název tematického cíle: TC 08 Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil
  • číslo a název specifického cíle: 1.51.1 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
  • harmonogram projektu: 1. 3. 2018 – 29. 2. 2020
  • kapacita zařízení: 8
  • cílová skupina projektu dle typu zařízení: veřejnost
  • typ zařízení péče o děti předškolního věku: zařízení provozované na základě živnostenského oprávnění.